Sprzedaż z wolnej ręki pakietu wierzytelności (Pakiet nr VI „Pozostałe Wierzytelności”) Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

„Syndyk masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. p.u.i.n. (Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535) oraz na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 10 kwietnia 2020 r. ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości z tytułu umów pożyczek udzielanych osobom fizycznym za cenę:
 
1.       Pakiet nr VI_”Pozostałe Wierzytelności” - nie niższą niż 703.205,56 zł (słownie: siedemset trzy tysiące dwieście pięć złotych 56/100)
 
Oferty pisemne zawierające dane oferenta, przedmiot sprzedaży (pakiet wierzytelności nr VI) oraz proponowaną cenę nabycia w PLN, należy składać na adres: Biuro syndyka Amber Gold sp. z o.o., ul. Lema 10/57, 80-126 Gdańsk, najpóźniej do dnia 25 czerwca 2020 r. Liczy się data wpływu ofert do Biura. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup pakietu nr VI”. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikacje osoby składającej podpis oraz jej umocowanie do działania w imieniu oferenta (z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających umocowanie). Wybór oferty zostanie dokonany przez komisje powołaną do rozpoznania ofert przez syndyka masy upadłości w dniu 26 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00. O wyborze oferty decyduje poprawność złożonej oferty pod względem formalnym oraz najwyższa zaproponowana cena. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży (cesji) jest dokonanie wpłaty całej ceny sprzedaży na rachunek bankowy Upadłego. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży bądź odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje oraz zarezerwowanie terminu wglądu w dokumentację możliwe po uprzednim skontaktowaniu się pod nr telefonu +48 795 074 423 oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”.
 
 
 

Zmiany na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej_sygn. akt. VI GUp 23/12

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku sygn. akt. VI GUp 23/12 zawiadamia, że postanowieniem       z dnia 14 stycznia 2020 r. sygn. akt. VI GUp 23/12 Ap-25 Sędzia Komisarz na mocy art. 261 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003 nr 60 poz. 535 ze zm.) dokonał z urzędu zmian na liście wierzytelności z dnia 16 czerwca 2015 r. zatwierdzonej postanowieniem Sędziego Komisarza w dniu 30 października 2017 r. w ten sposób, że:
 
    1. pod Lp. 73 (ZW 86), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 36.154,08 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 463,57 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 36.617,65 zł,
 
    2. pod Lp. 235 (ZW 255), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 1.985,33 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 43,84 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 2.029,17 zł,
 
    3. pod Lp. 881 (ZW 924), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 6.057,28 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 0,00 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 62,56 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 6.119,84 zł,
 
   4. pod Lp. 1291 (ZW 1352), stwierdzić, iż wierzytelność w części nie istnieje, wpisując w kolumnie 9 „Kwota” 181.083,09 zł z tytułu należności głównej w kategorii IV zaspokojenia, 5.830,05 z tytułu odsetek umownych w kategorii IV zaspokojenia, 1.068,52 zł z tytułu odsetek ustawowych w kategorii IV zaspokojenia, w kolumnie 10 „Razem” kwotę 187.981,66 zł,

INFORMACJA DLA WIERZYCIELI - WAŻNE!

Syndyk masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. informuje wierzycieli o konieczności przekazania danych dotyczących aktualnych numerów rachunków bankowych różniących się od numerów wskazanych w ramach zgłoszenia wierzytelności bądź w toku postępowania upadłościowego lub w przypadku gdy numer taki nie został w ogóle przez wierzyciela wskazany. Równocześnie wskazuje się, iż niniejsza informacja nie dotyczy wierzycieli, którzy przekazali niniejsze dane w odpowiedzi na korespondencje kierowaną przez Syndyka.

Informacje w/w. zakresie proszę przekazać wyłącznie drogą listową na adres:

Biuro syndyka
Amber Gold sp. z o.o.
ul. Stągiewna 11/2
80-750 Gdańsk

Przedmiotowe dane mają kluczowe znaczenie dla sprawnej wypłaty środków z tytułu zgłoszonych wierzytelności, po prawomocnym zatwierdzeniu planu podziału przez Sędziego-Komisarza, nadzorującego postępowanie upadłościowe. Brak aktualnego numeru skutkować będą niemożnością wypłaty należnych środków i koniecznością ich złożenia do depozytu sądowego. Wydanie z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia zgodnie z art. 67 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.0.300) wiąże się z opłatą sądową w wysokości 100,00 zł.

 

INFORMACJA

W związku z przygotowywaniem ogólnego planu podziału Syndyk masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej przeprowadza weryfikację numerów rachunków bankowych wierzycieli, którzy zgłosili swoją wierzytelność. Weryfikacja kont ma na celu ostateczne potwierdzenie prawidłowego numeru oraz danych wierzycieli. Informujemy, że na ten moment weryfikacja kont nie jest równoznaczna z wypłatą wierzytelności przez Syndyka. Po zbyciu ostatniej nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul.  Stągiewnej  11/2 syndyk jest zobowiązany do wykonania odrębnego planu podziału wierzytelności zabezpieczonych hipotekami na tej nieruchomości. Plan taki został złożony do Sędziego – Komisarza, obecnie syndyk oczekuje zarządzenia o obwieszczeniu planu podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po wykonaniu planu Syndyk niezwłocznie złoży ogólny plan podziału funduszów masy upadłości dla wszystkich wierzycieli ujętych na liście. Zasada określona w art. 338 ustawy prawo upadłościowe w brzmieniu przed 2016 r.  stanowi, że dopiero po podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości zabezpieczonej hipoteką Syndyk może przystąpić do ogólnego planu podziału.
 
Jednocześnie informuję o etapie postępowania upadłościowego prowadzonego przez Syndyka masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. W związku z przygotowaniem planu ogólnego tj. podziału funduszy masy upadłości, który zostanie utworzony na podstawie kwoty uzyskanej po sprzedaży wszystkich składników masy upadłości .  Z tej kwoty zostanie wyliczony % zaspokojenia jednakowy dla wszystkich wierzycieli z kategorii  IV.  Po sporządzeniu planu ogólnego Syndyk  zobowiązany jest do jego przedłożenia Sędziemu – Komisarzowi, który zarządzi jego obwieszczenie. Państwo, jako wierzyciele mają prawo do zgłoszenia ewentualnych zarzutów wobec planu podziału. Po rozpatrzeniu zarzutów plan podziału zostanie prawomocnie zatwierdzony przez Sędziego. Prawomocne zatwierdzenie planu ogólnego jest warunkiem wypłaty środków należnych wierzycielom  i wynikających z planu.
 
Wniesienie ewentualnych zarzutów do planu podziału funduszów masy upadłości , wstrzymuje jego wykonanie.
 
Syndyk na bieżąco będzie informował o stanie postępowania upadłościowego w szczególności o planie podziału.
 
 

Podkategorie

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj