Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

Syndyk masy upadłości Amber Gold spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   w upadłości likwidacyjnej w Gdańsku  przy ulicy Długie Ogrody 8-14 działając na podstawie art.320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U nr 80 poz.535 z późn.zm.) oraz na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu ustalonym przez Sędziego-komisarza ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości.
 
 
 
Przetarg organizowany jest na sprzedaż:
 
 
1.      własnościowego prawa  do  lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 199,90 m²  położonego na  3 poziomach z pomieszczeniami mieszkalnymi na każdej kondygnacji - 7 pokoi, 3 łazienki, 2 kuchnie, położonych przy ulicy Stągiewej 11/2 w Gdańsku, zlokalizowanego w kwartale ulic: Stągiewna , Spichrzowa ,Chmielna i Motławska . Lokal położony jest na działce ewidencyjnej o numerze 69/1, jednostce ewidencyjnej  Gdańsk M obręb 99 o powierzchni 5.144 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, z której lokal wydzielono w części 10214/1.000.000, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą  KW numer  GD1G/00183494/8,
 
2.       własnościowego prawa do  dwóch lokali niemieszkalnych  - stanowisk postojowych oznaczonych numerami 84 i 85,  o pow.  użytkowej 36,0 m ² po 18,0 m² każdy, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą  KW numer  GD1G/00110494/6.
 
Wartość rynkową dla nieruchomości opisanych w punkcie 1 i 2  oszacowano  w operacie szacunkowym z dnia 29.01.2018. wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Michel  na kwotę 2. 223 840,00 zł brutto,  za cenę nie niższą niż wartość oszacowania.
 
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium.
 
W przetargu nie mogą uczestniczyć:
a.                Syndyk i Sędzia-komisarz;
b.                Przedstawiciele upadłego;
c.               Małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo osób wymienionych w § 5 ust. 2 a, b Regulaminu oraz osoba pozostająca w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkująca i gospodarująca względem osób wymienionych w § 5 ust. 2 a, b Regulaminu,
d.                Oferenci w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne.
 
 
Wadium na poczet ceny nabycia opisanych w § 3 pkt. 1 i 2   :
1.  własnościowego prawa  do  lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 199,90 m²  położonego na  3 poziomach z pomieszczeniami mieszkalnymi na każdej kondygnacji - 7 pokoi, 3 łazienki, 2 kuchnie, położonych przy ulicy Stągiewej 11/2 w Gdańsku  .
2. własnościowego prawa do  dwóch lokali niemieszkalnych  - stanowisk postojowych oznaczonych numerami 84 i 85,  o pow.  użytkowej 36,0 m ² po 18,0 m² każdy,
wynosi : (222 384,00) zł ( słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote), i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy w upadłości likwidacyjnej w banku BS  w Starogardzie Gdańskim numer rachunku  21 8340 0001 2002 0001 8438 0001.
 
Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu  19.09.2018 roku pod rygorem odrzucenia oferty.
 
Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na konto organizatora.                                                              
 
Oferty należy składać do dnia 19.09.2018 roku  osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk albo za pośrednictwem poczty 
( liczy się data wpływu do Sądu).
 
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty.
 
Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia-Komisarz SSR Ireneusz Fojuth, ( sygn. akt VI GUp 23/12 ) z dopiskiem ( w kolorze czerwonym) „Przetarg na zakup nieruchomości”.
 
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zakup lokali, które stanowią składniki majątku nieruchomego Amber Gold Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Gdańsku,  szczegółowo opisanych w §3 pkt 1 i 2 regulaminu przetargu.
 
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21.09.2018 roku,   o godzinie 13:30. , w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w sali B 65
 
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny, odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży, po uprzednim uchyleniu przez Sędziego-Komisarza postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty.
 
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Biurze Syndyka w Gdańsku przy ulicy Stągiewnej 11/2 , w dni powszednie   w godzinach od 9.00-15.00, pod numerem telefonu 606 963 661.
 
Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu  606 963 661 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
 
 
 
LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj