Sprzedaż z wolnej pakietów wierzytelności (Pakiet nr III „Częściowy brak adresów, Pakiet IV „Mieszany”) Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. p.u.i.n. (Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535) oraz na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 29 marca 2019 r. ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości z tytułu umów pożyczek udzielanych osobom fizycznych za kwotę:
 
1.       Pakiet nr III_”Częściowy brak adresów” - nie niższą niż 126.177,25 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 25/100),
 
2.       Pakiet nr IV_”Mieszany” - nie niższą niż 320.189,25 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych)
 
Oferty pisemne zawierające dane oferenta, przedmiot sprzedaży (określenie nr pakietu) oraz proponowaną cenę nabycia w PLN, należy składać na adres: Biuro syndyka Amber Gold sp. z o.o., ul. Lema 10/57, 80-126 Gdańsk, najpóźniej do dnia 22 maja 2019 r. Liczy się data wpływu ofert do Biura. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na nabycie poszczególnego pakietu przy czym w przypadku złożenia oferty łącznej konieczne jest wskazanie ceny nabycia za każdy pakiet odrębnie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup pakietu nr …”. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikacje osoby składającej podpis oraz jej umocowanie do działania w imieniu oferenta (z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających umocowanie). Wybór oferty zostanie dokonany przez komisje powołana do rozpoznania ofert przez syndyka masy upadłości w dniu 23 maja 2019 r. o godzinie 12.00. O wyborze oferty decyduje poprawność złożonej oferty pod względem formalnym oraz najwyższa zaproponowana cena. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży (cesji) jest dokonanie wpłaty całej ceny sprzedaży na rachunek bankowy Upadłego. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży bądź odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje oraz zarezerwowanie terminu wglądu w dokumentację możliwe po uprzednim skontaktowaniu się pod nr telefonu +48 795 074 423 oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..